Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja


O ERASMUS+ Programu


Erasmus+ je Program EU-a za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020.1 Područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može znatno pridonijeti rješavanju glavnih socio-ekonomskih izazova s kojima će se Europa suočavati do kraja desetljeća, kao i provedbi europske politike za rast, radna mjesta, jednakost i socijalnu
uključenost.
 
Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica u Programu da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje, povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također pružaju veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

 Natječaji za nastavno i nenastavno osoblja za mobilnost u okviru Erasmus+ programa
 
Natječaje za izbor nastavnog i nenastavnog osoblja objavljuje Sveučilište za svaku akademsku godinu. Nastavnom i nenastavnom osoblju dodjeljuje se financijska potpora za održavanje nastave odnosno za stručno usavršavanje na inozemnim visokoškolskim ustanovama/poduzećima/organizacijama u zemljama Europske unije te Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Turskoj i Makedoniji.
 
Sveučilištu u Rijeci je u prosincu 2013. godine dodijeljena je Povelja Erasmus za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education) 255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE, čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.
 
Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti nastavnom i nenastavnom osoblju ovisi o raspoloživosti sredstava. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

 Svrha mobilnosti
 
1. nastavno osoblje - za održavanje nastave;
2. nastavno i nenastavno osoblje – stručno osposobljavanje.

 
Stručno osposobljavanje može uključivati nekoliko vrsta prihvatljivih aktivnosti kao što su pohađanje strukturiranog tečaja, radionice, jezičnog treninga za profesionalne potrebe sudionika i job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti.
 
Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne uključujući dane provedene na putu). Za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.
 
Mobilnost u svrhu održavanja nastave je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima  Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za tekuću akademsku godinu te prema inozemnim poduzećima/organizacijama.

Popis ustanova s kojima Sveučilište u Rijeci ima potpisan Ugovor o suradnji

 

U slučaju mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja nije potreban međuinstitucijski sporazum, no ukoliko se stručno osposobljavanje želi realizirati na visokoškolskoj ustanovi ista mora biti nositeljica Erasmus povelje u visokom obrazovanju.
 
Svi kandidati dužni su prethodno kontaktirati osoblje/djelatnike odgovarajućih odabranih zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada kao i vrijeme i trajanje boravka na istoj.

 Uvjeti za prijavu na natječaj u svrhu mobilnosti:

 1. Kandidat mora biti član nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Rijeci (osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata kao i znanstveni novaci uključeni u izvedbu nastave);
 2. Kandidat mora imati suglasnost neposrednog rukovoditelja za odsustvo s radnog mjesta;
 3. Kandidat mora imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu odnosno stručno se usavršavati.

 Kriteriji za izbor kandidata:

 1. Potpun i ispravno popunjen prijavni obrazac i potpuna dokumentacija tražena Natječajem;
 2. Kvalitetan sadržaj nastavnog plana/plana rada pri čemu trajanje boravka mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provoditi, prikladan način diseminacije iskustava po povratku na Sveučilište te potencijalne koristi za daljnji rad na matičnoj ustanovi;
 3. Dostatno znanje stranog jezika za izvedbu nastave ili stručno osposobljavanje;
 4. Kandidati koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ imaju prednost.

 

 Postupak prijave
Prijava na natječaj vrši se online, a prijava u aplikaciju osobnim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr te upisivanjem osobnih podataka u elektronički prijavni obrazac na SharePoint portalu.
 
Uz popunjenu elektroničku prijavu kandidati moraju priložiti i elektroničke dokumente propisane Natječajem.

 


 
Postupak izbora kandidata

Izbor kandidata dovija se kroz tri kruga:

 1. Administrativna provjera prijava;
 2. Evaluacija nastavnog plana/plana rada;
 3. Rangiranje i izbor kandidata od strane Povjerenstva.

 
Konačni rezultati Natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama sveučilišta u rijeci u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

 Financijska potpora

Financijska potpora za svakog sudionika mobilnosti izračunava se uzimajući u obzir troškove života (samo za radne dane provedene u mobilnosti i ne uključujući dane provedene na putu) i putnih troškova, a koji su određeni od strane Europske komisije.
 
Broj dodijeljenih potpora ovisi o visini dodijeljenih sredstava te ukupnom broju dana za koje su se kandidati prijavili, a određuje ih Agencija za mobilnost i programe EU.
 
Ukoliko je planirana mobilnost kandidata financirana drugim sredstvima koja potječu iz Europske unije isti ne može primiti potporu za mobilnost iz Erasmus+ programa. Sveučilište i/ili njegove sastavnice mogu izdvojiti dodatna sredstva kojima bi povećale mjesečne iznos potpore za kandidate te se isto ne smatra dvostrukim financiranjem.

 Prijavna dokumentacija

OBVEZNI DOKUMENTI:

 

 • Obrazac nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave)/Obrazac plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja) potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe s inozemne ustanove;
 • Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
 • Potpisana i ovjerena suglasnost rektora/dekana/tajnika za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme mobilnosti;
 • Dokaz o zaposlenju na Sveučilištu u Rijeci iz kojega je vidljivo da kandidat ima sklopljen ugovor o radu/ugovor o djelu te je isti važeći, odnosno da će važiti u cjelokupnom vremenu trajanja boravka na inozemnoj ustanovi.

 
DODATNI DOKUMENTI:

 • Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi)

 
Sva dokumentacija dostupna je uz tekst važećeg Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci www.uniri.hr.