MobilnostERASMUS je najuspješniji program studentske razmjene u svijetu. Svake godine, više od 230.000 studenata studira u inozemstvu zahvaljujući programa Erasmus. Program nudi priliku za studentsku praksu u poduzećima, nastavu i obuku osoblja sveučilišta, a financira projekte suradnje između visokoškolskih ustanova u cijeloj Europi.

Sveučilište u Rijeci pridružilo se u ovaj program 2009. godine i od tada je potpisano više od 160 Erasmus bilateralnih sporazuma sa sveučilištima iz većine zemalja EU. Ta suradnja obuhvaća razmjenu studenata i osoblja. U četiri akademske godine više od 250 studenata i 50 djelatnika Sveučilišta u Rijeci sudjelovalo je u programu Erasmus.

Studenti iz europskih sveučilišta koje su potpisale bilateralni sporazum sa Sveučilištem u Rijeci mogu provesti jedan ili dva semestra studija na našem Sveučilištu.

Više o ERASMUS programu:

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/erasmus-erasmus/
https://uniri.hr/en/about-university/international-relations-and-erasmus/incoming-erasmus-students/ 


ERASMUS suradnja s partnerskim zemljama:

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/erasmus-partnerske-zemlje-ka107/

https://uniri.hr/en/about-university/international-relations-and-erasmus/erasmus-credit-mobility-ka107/  

Rokovi za prijavu:
 

 • 10. lipanj za zimski semestar/cijelu akademsku godinu
 • 10. studeni za ljetni semestar

HODOGRAM AKTIVNOSTI DOLASKA STRANIH STUDENATA NA FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

R.br. Aktivnost Ulazna dokumentacija Dokumentacija UNIRI Nositelj(i) @ UNIRI Rok izvršenja Napomena
Upiti, nominacije, prihvaćanje studenata
1. Odgovor na upite stranih studenata Upit kandidata (e-mail) Odgovor (e-mail) Ured za projekte (UZP) FFRI / Erasmus koordinatori odsjeka do 7 dana od upita  
2. Evaluacija nominacije stranog studenta Nominacija studenta od stane matičnog stranog sveučilišta (e-mail)
Evaluacija nominacije
(očitovanje i povratna informacija koordinatoru UniRi)
UZP

Erasmus koordinator odsjeka 
Do 7 dana od prijama nominacije U dogovoru s odsjekom/ pročelnikom
3. Odgovor na nominaciju Evaluacija
Odgovor (e-mail)
Usmena povratna informacija
UZP, Erasmus koordinator odsjeka,  Erasmus koordinator UNIRI Do 7 dana od prijama evaluacije  
3.1. Arhiviranje Negativna evaluacija   Erasmus koordinator UNIRI   Završetak aktivnosti po upitu
3.2. Pokretanje priprema za dolazak studenta
Pozitivna
evaluacija
  UZP, Erasmus koordinator FFRI   Nastaviti po hodogramu aktivnosti
4.
Zaprimanje prijavne dokumentacije na UNIRI - dostava dokumentacije na FFRi
 • Application Form
 • Learning Agreement (LA)
 • Transcript of records
 • preslike osobnih dokumenata
Potvrda prijma (e-mail) Erasmus koordinator UNIRI Do 7 dana od zaprimanja
Prijavna dokumentacija dostavlja se:
- do 10. lipnja za zimski semestar ili
cijelu akademsku godinu
- do 10. studenoga za ljetni
semestar
5.
Prijam prijavne dokumentacije na
FFRI
 • Application Form
 • Learning Agreement (LA)
 • Transcript of records
 • preslike osobnih dokumenata
 • potvrda o znanju stranog jezika
Potvrda prijama (e-mail) UZP, Erasmus koordinator FFRI Do 2 dana od zaprimanja  
6. Razmatranje dokumentacije Kao u točki 5. Preporuka (usmeno) UZP, Erasmus koordinator Odsjeka/pročelnik odsjeka, Erasmus koordinator FFRI Do 5 dana od zaprimanja  
7. Prihvaćanje/odbijanje prijave studenta
Preporuka
Koordinatora
Ispunjen (+/-) i
ovjeren Application Form
i Learning Agreement
Erasmus koordinator FFRI
Kao pod 6 Learning Agreement potpisuje se samo u slučaju prihvaćanja prijave studenta
7.1.
Dostava ovjerenih Application Form i Learning Agreement
UNIRI
Ispunjen i
ovjeren Application Form
i Learning Agreement
Prateće pismo ili e-mail (u slučaju slanja scaniranog dokumenta)
Erasmus koordinator FFRI
Erasmus koordinator UNIRI
Kao pod 6  
7.2. Slanje preslika prijavne dokumentacije na odsjeke i Studentskoj službi
Ispunjen i
potpisan Application Form
i Learning Agreement
  Erasmus koordinator FFRI Kao pod 6  
Dolazak studenta
8. Prijam studenta na UniRi     Ured za međunarodnu suradnju    
9. Prijam studenta na FFRI    
UZP, Erasmus koordinator FFRI, 
Erasmus koordinator Odsjeka, 
Pročelnik odsjeka
   
10. Izdavanje potvrde o dolasku   Statement of Host Institution ili Certificate of Arrival UZP (potpisuje Erasmus koordinator FFRI)    
11. Reguliranje privremenog boravka (MUP RH) Prijavna dokumentacija Potvrda o statusu studenta i dostatnim sredstvima za život (izdana od strane FFRI-ja) UZP (potpisuje dekanica)

Student
Maksimalno 90 dana od dana dolaska Za studente koji borave dulje od 90 dana i/ili za studente kojima je za boravak potrebna viza
12. Slanje potvrde o dolasku na strano sveučilište Statement of Host Institution

Confirmation of Arrival
Prateće pismo ili e-mail (u slučaju slanja skeniranog dokumenta) UZP

ili

student samostalno
   
13. Upis studenta Upisna dokumentacija  
Studentska služba
Student
 
U Studentskoj službi:
- student ispunjava upisne obrasce
- preuzima Indeks, X-icu, potvrda za gradski prijevoz i sl.
14.
Usklađivanje
Ugovora o učenju (LA)
Potpisani LA
Prijedlog izmjena
LA
UZP

Erasmus koordinator Odsjeka
 
Student
30 dana od dolaska
Nakon dolaska student radi izmjene u LA u dogovoru s Erasmus koordinatorom odsjeka (osigurava suglasnost nositelja kolegija)
LA može se mijenjati uz suglasnost svih potpisnika u roku od 30 dana
po dolasku studenta na UniRi
15. Ovjera Izmjene ugovora o učenju   Izmjene LA
Erasmus koordinator Odsjeka
 
Erasmus kooridinator FFRI
 
Student
   
16.
Dostava 
Izmjena LA  Studentskoj službi
Izmjene LA
Changes to the Learning Agreement
UZP

Erasmus koordinator Odsjeka
Ili Erasmus koordinator FFRI
   
17.
Dostava Izmjena Learning
Agreementa na strano sveučilište
Izmjene LA
Prateće pismo ili e-mail (u slučaju slanja scaniranog dokumenta) UZP

ili student
   
18. Polaganje ispita
Prijavnice
 
Indeks
  Student   Tajnik odsjeka dostavljla sve prijavnice Studentskoj službi
Završne radnje - odlazak studenata
19. Izdavanje Potvrde o odlasku Statement of Host Institution

Confirmation of Departure
Confirmation of Departure
UZP (ovjerava Erasmus koordinator FFRI)
  Slanje na stranu instituciju.
20. Izdavanje Prijepisa ocjena   Transcript of Records Studentska služba (na temelju položenih ispita)   Studenstka služba uručuje studentu osobno ili šalje na stranu instituciju

 

Za više informacija:

Ured za mobilnost / ERASMUS 

Lokacija:

Kampus Sveučilišta u Rijeci
zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje /
prostorija G-033
Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Maša Šašinka, mag.oec., koordinatorica Erasmusa i voditeljica ureda,
e-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 00385-51-584-840

Stručna suradnica:
Marijana Tomić Marinović, mag.oec.,
e-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 00385-51-584-842

Stručna suradnica:
Brigita Gašparović, mag.oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 00385-51-584-841

Stručna suradnica:
Patrizia Mirković, mag.oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Erasmus koordinator Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 
Izv. prof. dr. sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Tel: 00385-51-265-630